VTT:n organisoimassa Eustress-hankkeessa on tutkittu stressin hyviä puolia ja sen ilmenemistä yrittäjien arjessa. Negatiivinen stressi kuluttaa mieltä ja kehoa. Sensijaan myönteisen stressin eli eustressin avulla on mahdollista löytää uusia ajattelu- ja työskentelytapoja, jotka lisäävät sekä tuottavuutta että hyvinvointia.

Hankkeeseen osallistuneilla yrittäjillä oli käytössään jo useita erilaisia ajattelu- ja työtapoja, jotka edistivät hyvän stressin kokemista. Nämä keinot haluttiin tehdä näkyviksi. Haastatteluaineistojen perusteella tunnistettiin kuusi osa-aluetta, jotka ovat keskeisiä hyvän stressin edistämisessä: omien ajatusten ja kokemusten reflektointi, työn organisoiminen mielekkäällä tavalla, myönteisen paineen rakentaminen, ilon ja onnistumisten vaaliminen, virittäytyminen haastaviin tilanteisiin sekä palautuminen. Palautuminen positiivisesta stressistä on myös tärkeää, koska pitkään jatkuessaan sekin on kuluttavaa elimistölle negatiivisen stressin tavoin.

Eustress-hankkeessa kehitettiin myös keinoja myönteisen stressin edistämiseen muun muassa teknologiaa hyödyntäen. Tutkimukseen osallistuneet yrittäjät pääsivät kokeilemaan ja harjoittelemaan uudenlaisia työtapoja verkossa käyttämällä pilotointivaiheessa olevaa Hyvän Stressin verkkotyökalua hankkeen aikana.

Työkalun hyödyntämisellä todettiin olevan vaikutuksia, jotka näkyivät sekä negatiivisen stressin vähentymisenä että oivalluksina itselle sopivista työtavoista ja toimivista ajattelumalleista. Tutkimuksessa havaittiin, että yrittäjät kokevat hyvän stressin tärkeäksi, ja se auttaa saamaan tuloksia aikaan ja nauttimaan työnteosta kiireenkin keskellä.

Tulokset on koottu ”Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi” -työkirjaksi, joka esittelee keskeiset havainnot ja antaa käytännön harjoitteita hyvää stressiä edistävien toimintatapojen kokeiluun. Tulokset on lisäksi koottu Hyvän Stressin Verkkotyökalupakkiin, jonka jatkokehitystyöhön haetaan mukaan yhteistyökumppaneita.